Здорове майбуття – це бажання кожної людини. Щастя та здоров’я – є основними цінностями людства. Адже відчуття щастя багато у чому залежить від того наскільки ти сам є здоровою, соціально зрілою відкритою для життя особистістю.

Проблема стану здоров’я підлітків є однією з актуальних не тільки в галузі охорони здоров’я, але й в забезпеченні подальшого соціально-економічного розвитку нашої країни її майбутнього трудового, інтелектуального, репродуктивного та оборонного потенціалу.

Швидкоплинність зміни суспільних процесів в Україні породили низку негативних явищ, які позначаються на здоров’ї  людей особливо дітей та підлітків. Зростає частота вроджених аномалій, хронічних захворювань; спостерігається поєднання захворювань, хворіють у більш молодшому віці. Згідно досліджень . 90 % підлітків мають відхилення у стані здоров’я

Тому Україна є однією з багатьох країн світу яка активно підтримала і приєдналась до  ініціативи Міжнародного альянсу дослідних організацій, що співпрацюють у сфері міжнародних досліджень з охорони здоров’я і поведінкових орієнтацій дітей та молоді (HBSC) і за підтримки країн-учасниць альянсу проводити на початку весни в березні або квітні, (а в цьому році з  7 по 13 квітня) Глобальний тиждень здоров’я підлітків.

Головною метою цього заходу є прагнення залучити якомога більше небайдужих людей для обговорення проблем здоров’я юнаків та дівчат у країнах світу. Тому підвищення рівня обізнаності громадськості  в сфері охорони здоров’я підлітків – пріоритетне завдання тематичних заходів, що проводяться протягом усього тижня.

Підлітковий вік – це віковий період з 10 до 19 років (за визначенням Організації Об’єднаних Націй). Це вік стрімких фізіологічних, психологічних, соціальних змін, які відбуваються з дитиною, і це саме той період, коли вона потребує підтримки як батьківської так і оточуючих, суспільства.

Медичні і суспільні установи проводять заходи в рамках тижня:

Курси гігієнічного навчання, валеологічні лекторії для батьків, групові тренінги з навчання життєвим навичкам,  оздоровчі лагеря в період канікул, диспансеризація, пропаганда здорового способу життя при підтримці санологів. Висвітлюють різноманітні теми: профілактика насильства, профілактична допомога і вакцинація, здорова дієта та фізичні вправи, сексуальний розвиток і здоров’я, споживання та зловживання психоактивними речовинами, гігієна порожнини рота та ін.

Рекомендований список літератури:

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків : матеріали наук.-практ. конференції з міжнар. участю ( м.Харків, 24-25 жовтня 2013 року) / Ред. кол.: Г.М.Даниленко (гол. ред.) та ін. ; НАМН України, ДУ ” Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків”. – Х. : [б. и.], 2013. – 162 с.

Алгоритм діагностики рівня здоров’я практично здорових підлітків : (методичні рекомендації) / МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно–ліцензійної роботи ; сост. О. В. Бердник [и др.]. – Київ : [б. и.], 2015. – 23

Гребняк М.П. Гігієна дітей та підлітків  : практ. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / М.П.Гребняк. – Донецьк : “Норд Прес”, 2005. – 232 с.

Даценко І.І. Гігієна дітей і підлітків : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації / І.І. Даценко, М.Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К. : “Медицина”, 2006. – 304 с.

Диспансерний нагляд за нащадками батьків, які зазнали радіаційного впливу в дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  : методичні рекомендації. / Уклад.: М.М.Коренєв та ін. ; МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, ДУ “Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків”. – К. : [б. и.], 2012. – 22 с.

Діагностика невротичних розладів у підлітків : методичні рекомендації. / Уклад.: Т.Ю.Проскуріна та ін. ; МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Ін-т охорони здоров’я дітей і підлітків. – К. : [б. и.], 2006. – 31 с.

Індивідуалізована оцінка адаптаційних резервів у дітей та підлітків з частими респіраторними захворюваннями  : методичні рекомендації. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, Харківська мед. академія післядипломної освіти ; сост. Р. О. Моїсеєнко [и др.]. – К. : [б. и.], 2009. – 11 с.

Медико-соціальні проблеми формування здоров’я дітей та підлітків, шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конференції (м.Харків, 20-21 жовтня 2010 р.) / Ред. кол.: М.М.Коренєв (гол.ред.) та ін. ; АМН України, ДУ “Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків “. – Х. : [б. и.], 2010. – 180 с.

Методика дослідження внутрішньої картини здоров’я підлітків  : методичні рекомендації. / Уклад.: Г.В.Кукуруза та ін. ; АМН України, МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, ДУ ” Ін-т охорони здоров’я дітей і підлітків”. – К. : [б. и.], 2008. – 23 с.

Оцінка та прогнозування впливу ігрових засобів відображення інформації на стан здоров’я школярів : методичні рекомендації. / Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, І-т охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України ; сост.: Г. М. Даниленко, М. В. Кривоносов, Л. В. Подрігало. – Х. : [б. и.], 2003. – 18 с.

Прогнозування стану здоров’я підлітків із сімей радіаційного ризику  : методичні рекомендації. / Уклад.: М.М.Коренєв та ін. ; АМН України, МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та інформ. роботи, Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків. – Х. : [б. и.], 2006. – 23 с.

Удосконалення використання інформаційних ресурсів Інтернету галузі охорони здоров’я дітей та підлітків : методичні рекомендації. / Уклад.: М.М.Коренєв та ін. ; МОЗ України, НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, ДУ ” Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків”. – К. : [б. и.], 2011. – 30 с.

Формування у вихованців шкіл-інтернатів навичок здорового способу життя та набуття ними санітарно-освітніх знань : методичні рекомендації. / Авт.: Г.М.Даниленко та ін. ; Укр. центр наук. мед. інформ. і  патент.-ліценз. роботи, Укр.НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків. – Х. : [б. и.], 2000. – 24 с.